متون عمومي
1399/12/4 دوشنبه
1399/12/4 دوشنبه
آخرین بروزرسانی :
نام کشور :
کل مبتلایان :
فوت شده گان :
بهبود یافتگان :

 

مبتلایان در جهان :
فوت شده ها در جهان :
بهبود یافتگان در جهان :

 

1399/11/19 یکشنبه
1399/11/15 چهارشنبه